Vragen over banden BDS en terreur en over Amnesty

Naar aanleiding van het rapport over de banden tussen terroristen en gesubsidieerde BDS-organisaties, heeft PVV-Kamerlid Raymond de Roon de minister van Buitenlandse Zaken om een reactie gevraagd. Over het verontrustende rapport hebben Kamerleden Kees van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (CU) Kamervragen ingediend. Daarnaast stellen zij vragen over de campagne van Amnesty International tegen het zakendoen met Joden in betwist gebied.

Eerder deze week publiceerde het Israelische ministerie van Strategische Zaken het rapport Terrorists in Suits. Daarin komt naar voren dat verschillende NGO’s – die tevens voor een boycot van de staat Israel pleiten – banden met terreurbewegingen zoals PFLP en Hamas hebben. Sommige van deze organisaties hebben subsidies van Nederland ontvangen. Gezien deze verontrustende bevindingen, heeft PVV-Kamerlid De Roon namens de Commissie Buitenlandse Zaken de ministers gevraagd om een reactie.

Naar aanleiding van het rapport hebben Van der Staaij (SGP) en Voordewind (CU) Kamervragen ingediend bij de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . In een statement laat Van der Staaij weten: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ons belastinggeld terechtkomt bij organisaties of personen die nauwe banden onderhouden met terroristen. Spil in dit geheel is de fanatieke Israël-boycotclub BDS, waar de Tweede Kamer drie jaar geleden op mijn initiatief afstand van heeft genomen. Ik wil snel helderheid en de garantie dat er geen Nederlandse hulpgelden worden doorgesluisd naar terroristen, direct of indirect.”

In de vragen komt ook de nieuwe campagne van Amnesty International tegen het zakendoen met Joden in betwist gebied naar voren. Van der Staaij en Voordewind willen van ministers Blok en Kaag weten of zij de actie als BDS-activiteit beschouwen, en dat deze daarom niet door Nederland gesteund dient te worden. 

Naar aanleiding van de Amnesty-campagne, hadden Kamerleden Kirsten van den Hul en William Moorlag (beiden PvdA) en Sadet Karabulut (SP) eerder ook al Kamervragen ingediend. Zij pleiten onder andere voor het aanspreken van Booking.com voor haar rol in het vergroten van toerisme naar nederzettingen. Karabulut wil bovendien, in lijn met de oproep van Amnesty International, dat er wetten komen die import van goederen uit Joodse nederzettingen verbieden.

 

2019Z02376

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over banden tussen BDS en terroristen (ingezonden 7 februari 2019)

1 Kent u het bericht ‘Terrorists in Suits: banden tussen BDS en terroristen’? 1)

2 Klopt de bewering in het artikel, gedaan op basis van het rapport ‘Terrorists in Suits’ van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken 2), dat er in algemene zin nauwe banden voorkomen tussen Palestijnse terroristen en terreurorganisaties enerzijds, en BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-organisaties anderzijds?

3 Kunt u uitsluiten dat Palestijnse organisaties die direct of indirect financieel gesteund werden of worden door Nederland, bijvoorbeeld tot 2017 via het HR/IHL Secretariat, ten tijde van die steunverlening terroristen in dienst hadden of zich schuldig maakten aan terroristische activiteiten?

4 Handhaaft u het eerdere kabinetsstandpunt, zoals uiteengezet per kabinetsbrief van 7 juli 2016 over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. 3), dat Nederland a) tegen een boycot van Israël is; b) de internationaal georganiseerde oproep van de BDS-beweging niet steunt; en c) de strikte lijn hanteert dat het kabinet geen activiteiten financiert die BDS tegen Israël propageren? Zo ja, hoe geeft u hier concreet uitvoering aan?

5 Hoe beoordeelt u een campagne van Amnesty International waarin Booking.com, Airbnb, TripAdvisor en andere toeristische organisaties worden opgeroepen om alle Joodse toeristische ondernemingen in betwiste Palestijnse gebieden als Judea en Samaria te boycotten? 4)

6 Klopt het dat het hier gaat om een BDS-activiteit die als zodanig niet door Nederland gesteund dient te worden? 5)

7 Kunt u uitsluiten dat Nederlandse subsidies, direct of indirect, voor deze en soortgelijke campagnes gebruikt worden?

8 Eerder is aangegeven dat de huidige procedures, kaders en criteria voor het verstrekken van overheidssubsidies toereikend zijn en voldoende mogelijkheden bieden om adequaat op te treden indien er sprake blijkt te zijn van schending van de (subsidie)voorwaarden. Kunt u voorbeelden geven van een dergelijk optreden?

1) https://www.cidi.nl/terrorists-in-suits-banden-tussen-bds-en-terroristen/

2) http://4il.org.il/wp-content/uploads/2019/02/MSA-Terrorists-In-Suits-English-1.pdf

3) Kamerstuk 23 432, nr. 430.

4) https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/destination-occupation-digital-tourism-israel-illegal-settlements/

5) https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/destination-occupation-digital-tourism-israel-illegal-settlements/